Programy Unijne

Kontynuacja tradycji stolarskich sposobem na wzrost konkurencyjności firmy „STOLZEN”.

Tytuł projektu: „Kontynuacja tradycji stolarskich sposobem na wzrost konkurencyjności firmy „STOLZEN”.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: RPWM. 01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Cele projektu: Projekt wpłynie na wdrożenie innowacji w obszarze produkcji związanej z odtworzeniem gospodarczego dziedzictwa regionu w oparciu tradycyjne wzory i meble z okres XIX wieku niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia udziału przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Planowane efekty:  Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie wartości przychodów przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów w oparciu o design wzorowany na tradycyjnych meblach warmińskich. Dodatkowo nastąpi wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu:  817.827,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 537.904,10zł